Kurs przeznaczony jest dla płetwonurków pragnących osiągnąć najwyższy poziom wiedzy i umiejętności nurkowych. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do roli kompetentnego płetwonurka kierującego grupami nurków pod wodą we wszystkich zakresach głębokości oraz uczestnika nurkowań do głębokości 50 m z użyciem powietrza. Ukończenie tego kursu daje rękojmię iż jest to profesjonalista, obdarzany najwyższym zaufaniem.

P3

Wymagania wstępne:
– ukończone 18 lat,
– posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** P2 lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
– posiadanie stopni specjalistycznych lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu:
– nurkowania z użyciem nitroksu (PN1),
– nurkowania w suchym skafandrze (PSS),
– nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfiguracji bocznej (PKB)
– posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w rozumieniu ustawy o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:

 1. patofizjologia i pierwsza pomoc – we wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej,
 2. BLS DAN, OFA DAN,
 3. patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
– Zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS** P2, w tym przynajmniej 10 w przedziale głębokości 30–40 m,
– Orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok).
Przebieg kursu:
Zajęcia teoretyczne (19 godz.) oraz zajęcia praktyczne (35godz.) należy przeprowadzić w ciągu  minimum 7 dni szkoleniowych. Minimum 10 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 360 min. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące

Część teoretyczna:
– Spotkanie organizacyjne i warunki wstępne
– Prawne aspekty nurkowania w Polsce i na świecie
– Odpowiedzialność prawna kierownika nurkowania
– Ubezpieczenia w nurkowaniu
– Kierowanie grupą osób oraz kierowanie zespołem płetwonurków
– Organizacja wyjazdów nurkowych
– Obsługa małej łodzi
– Wyposażenie płetwonurka P3 i bieżące naprawy sprzętu
– Nurkowania nietypowe w praktyce przewodnika nurkowego
– Ratownictwo nurkowe. Stres i wczesne rozpoznawanie zagrożenia – seminarium
– Ratownictwo nurkowe. Plan alarmowy – seminarium
– Ratownictwo nurkowe. Zarządzanie akcją ratunkową na powierzchni – seminarium
– Choroba dekompresyjna, a uraz ciśnieniowy płuc. Podobieństwa i różnice – seminarium
– Sprawdzian wiedzy teoretycznej i zakończenie kursu

Część praktyczna:
– Nurkowanie sprawdzające
– Sprawdzian przygotowania fizycznego
– Bieżące naprawy i konserwacja sprzętu nurkowego
– Obsługa małej łodzi
– Kierowanie zespołem płetwonurków z realizacją zadanych scenariuszy
– Kierowanie zespołem płetwonurków z realizacją zadanych scenariuszy
– Kierowanie zespołem płetwonurków z realizacją zadanych scenariuszy
– Kierowanie zespołem płetwonurków z realizacją zadanych scenariuszy
– Ratownictwo podwodne
– Ratownictwo podwodne
– Ratownictwo powierzchniowe – zarządzanie akcją ratowniczą
– Nurkowanie głębokie (50 m) z instruktorem
– Nurkowanie głębokie (50 m) z płetwonurkiem P3
– Zorganizowanie i przeprowadzenie nurkowania nocnego

P3b

Ocena szkolenia:
Przyznanie uprawnień odbywa się na podstawie pozytywnej oceny umiejętności praktycznych studenta dokonanej przez instruktora oraz pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego złożonego przed instruktorem – egzaminatorem. Po wyjaśnieniu wątpliwości i analizie występujących w czasie kursu problemów instruktor może zalecić wykonanie dodatkowych nurkowań prowadzących do utrwalenia wiedzy i umiejętności wymaganych przez program kursu.

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 ma prawo:
 • Organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,
 • Nurkować do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego z partnerem o kwalifikacjach przynajmniej KDP/CMAS PGP lub KDP/CMAS*** P3,
 • Kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS* P1, KDP/CMAS** P2, KDP/CMAS*** P3 (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości,
 • Uczestniczyć w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, tj.:
 1. nadzorować na powierzchni poprawność oraz kolejność przygotowywania się kursantów do nurkowania,
 2. sprawdzać poprawność montażu oraz kontrolować działanie sprzętu nurkowego kursantów przed ich wejściem do wody,
 3. dokonywać niezbędnych napraw w sprzęcie nurkowym na miejscu nurkowania,
 4. uczestniczyć wraz z instruktorem w demonstracji technik nurkowych pod wodą w charakterze pozoranta,
 5. zabezpieczać ratowniczo na powierzchni miejsce realizacji kursu nurkowego.
UWAGA:
Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 nie może samodzielnie prowadzić zajęć teoretycznych i praktycznych z kursantami zarówno na powierzchni jak i pod wodą.

Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują wpis uzyskanych uprawnień do książki nurka oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka P3 KDP/CMAS***.

Dalszy rozwój:
Kurs przewodnika nurkowego jest elementem szkolenia w znaczący sposób rozwijającym wiedzę oraz umiejętności płetwonurka. Jest to najwyższy stopień płetwonurkowy i jego ukończenie jest ukoronowaniem dążeń i wysiłków płetwonurka. Posiadanie uprawnień płetwonurka P3 pozwala na zbieranie nowych doświadczeń związanych z pracą w charakterze przewodnika nurkowego oraz otwiera możliwość wejścia na zawodową ścieżkę nurkowania i przystąpienia do kursu instruktora płetwonurkowania M1 KDP/CMAS*.

P3a